Giver overblik over virksomhedens samlede økonomi

Hold styr på virksomhedens økonomiske tilstand og digitalisering af bilag

Økonomi er det mest avancerede modul i Uniconta, der giver dig mulighed for at rapportere på, og overvåge virksomhedens samlede økonomi. Økonomi har alt, hvad du skal bruge til at bogføre, rapportere og overvåge virksomhedens økonomi, samt at leve op til de nye krav om digitalisering af bilag.

Kontoplanen indeholder alle nødvendige kontotyper og –arter. Den viser desuden saldo pr. konto, sum samt beregningsudtryk. Kontoplanen viser saldi for to år ad gangen, hvilket giver dig et overblik over dine konti – hvilket er essentielt i enhver økonomistyring.

Uniconta har flere bogføringskladder og nye kan tilføjes. Det er valgfrit, hvilke og hvor mange felter, der skal vises. Moms beregnes automatisk og momsrapporten viser summer for hver momskode samt en specifikation. Der kan bogføres i flere regnskabsår samtidigt. Hvert regnskabsår kan opdeles i perioder, hvor både år og perioder kan spærres og lukkes, så man dermed kan undgå irriterende fejl.

Digitalisér dine bilag med den fysiske indbakke

Du kan sende alle dine bilag direkte ind i Uniconta med en unik e-mail. Det kan gøres via e-mail, træk-og-slip, fra web, direkte fra et bibliotek eller fra vores egne apps: Uniconta Upload og Uniconta Assistant App

Den fysiske indbakke indeholder mapper, der anvendes til placering af fysiske bilag inden de bogføres, og forsvinder fra indbakken. Man trækker bilag fra oversigten over i den mappe, som man ønsker. I menuen kan man slå disse mapper til/fra.

Effektivt godkendelsesflow

Bilagene kan opsættes til et effektivt godkendelsesflow med en eller to godkendere. 

På medarbejderen kan man sætte op, om man skal have en e-mail-anmodning om godkendelse af bilag. Hvis denne funktion er aktiveret, skal den pågældende medarbejder tilføjes som godkender på bilaget. Derefter vil medarbejderen automatisk modtage en e-mail med mulighed for at godkende, afvise eller sætte på hold, helt uden at have adgang til Uniconta.

Afhængigt af valget flytter bilaget til den tilsvarende mappe i indbakken, så bogholderen kan se, hvad der er sket. I processen kan man også indsætte en kommentar.

Elektronisk bankafstemning

Bogføringsloven kræver, at man kan foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter samt års- og delårsrapporter. Afstemningerne skal senest foretages på datoen for udløbet af fristerne for de lovpligtige indberetninger. 

Uniconta har integreret elektronisk bankafstemning, så man letter arbejdsbyrden ved at matche bogførte bilag op mod banktransaktioner hurtigt og effektivt.

I Uniconta AutoBanking kan man med Aiia bankløsning få adgang til over 3.000 banker i Europa. Har man brug for færre, så er Bank Connect, som er tilknyttet bankcentralerne BankData, BEC og SDC en mulighed. 

Alle typer scannede bilag kan vedhæftes til enhver postering i Uniconta, uanset filformat. De kan sendes som mail eller uploades enten før, under og efter bogføring. Uniconta kan sættes op med standard opsætning, og individuel opsætning i samme kladde. Dette gælder også på tværs af regnskaber. Herudover kan Uniconta operere med et ubegrænset antal kladder per kunde.

Der er op til 5 dimensioner, der kan anvendes på posteringer overalt i Uniconta. Rapporteringsværktøjerne viser også dimensioner. Dimensionernes navne er helt valgfri (f.eks Afdeling, Bærer, Formål, Type, Art etc.), ligesom navnet på hver underliggende dimension er valgfrit.

Balancerapporter kan designes frit, og det er nemt at oprette nye eller ændre på eksisterende. Der kan udskrives op til 12 forskellige valgfrie perioder på balancer, inklusive dimensioner. Det er muligt at have en kolonne, som kun indeholder de simulerede posteringer, så de ikke blandes sammen med de eksisterende saldi.

”Det er et rigtig, rigtig godt og fleksibelt økonomisystem, som vi har ventet på i flere år. Utrolig nemt at gå til, og gode muligheder for at tilpasse løsningen til vores behov med nye felter, kartoteker og skærmbilleder, der er bare fedt. Derudover er det vigtigt for os, at vi ikke hele tiden skal have en ekstern konsulent rendende, hver gang der skal tilpasses et felt, rapport eller skærmbillede”

Teddy Rasmussen, ejer

Klar rapportering hos Shape Robotics

Uniconta har gjort dagligdagen nemmere for Shape Robotics med overblik over lager, ordrer og produktion.

Se flere video’er: Uniconta videobibliotek

Læs mere om Økonomimodulet

Økonomistyring er en metode til at dokumentere en virksomheds økonomiske information. Økonomistyring dækker fire hovedområder:

 • Registrering af indtægter, investeringer, omkostninger og udgifter
 • Planlægning af virksomhedens retning med motivation af medarbejdere som formål
 • Kontrol af processer og aktiviteter med henblik på optimering
 • Rapportering af resultater og processer i forbindelse med en kvartalsrapport eller lignende.

Til at hjælpe de ansvarlige medarbejdere med økonomistyringen, anvendes en række værktøjer og metoder, der sikrer, at fremgangsmåden er strømlinet på tværs af organisationen.

Omkostningsallokering

Omkostningsallokering er en central del af økonomistyringen, da fællesudgifter fordeles mellem alle afdelinger, også dem som ikke genererer omsætning, som juridisk og HR.

Balanced Scorecard

Et andet værktøj inden for økonomistyring er Balanced Scorecard. Metoden anvendes til operationalisering af medarbejderperformance. Ud fra en række metrikker opsættes en sammenhæng mellem strategi, vision og daglig drift, der etablerer en relation mellem indsats og resultater.

Budgettering og variansanalyser

Økonomistyring anvendes desuden til at opstille budgetter og foretage variansanalyser. Formålet er at måle på performance og opstille målbare metrikker, som medarbejdere kan agere ud fra.

Beslutningstagen og styring

Økonomistyring kan opdeles i beslutningstagen og styring, som i nogle tilfælde håndteres af forskellige medarbejdere. Det hjælper din virksomhed med at skabe overblik og kontrol, og identificere profitable og mindre profitable afdelinger.

Traditionelle regnskaber vs. økonomistyring

I mange virksomheder foretages udelukkende lovmæssigt obligatoriske regnskaber, men de efterlader en del potentiale uudnyttet. Det er her, at økonomistyring træder ind. Hvor traditionelle regnskaber blot beretter om, hvordan situationen er, forsøger økonomistyring at give virksomhedslederen redskaberne til at forbedre dem. På den måde bistår økonomistyringen med at formulere strategiske, taktiske og operationelle mål.

Fordele ved økonomistyring

Økonomistyring er en forbedringsproces, der designer, opbygger og driver finansielle og non-finansielle informationssystemer. Dette skaber en klar retningslinje for forbedring.

Uanset hvilken branche din virksomhed befinder sig i, kan den drage fordel af principperne inden for økonomistyring. Anvendelsen og fortolkningen af økonomisk information er afgørende for enhver organisation, der deler et fælles mål.

Kapacitets-, Likviditets-, Aktivitets- og Finansstyring

Disse er centrale dele af økonomistyringen, hvor realiserede tal sammenholdes med budgetterede tal for at identificere og håndtere afvigelser.

Økonomistyringssystemet kan tilpasses til den enkelte virksomheds interne og eksterne processer, så den er i overensstemmelse med etablerede fremgangsmåder.

Resultat

I sidste ende kan effektiv økonomistyring hjælpe din virksomhed med at minimere omkostninger og hæve omsætningen – resultatet er større profit på bundlinjen.

Nyt system til afregning af moms

Vi har lavet et nyt system til afregning af moms, så nu gemmes alle data for momsafregningen. Når en afregning er gemt, kan den bogføres, og efterfølgende indrapporteres via et API fra Told- & Skat. Samtidig får man en kvittering tilbage for indrapporteret moms.

Udlæsning af SAF-T

Ifølge bogføringsloven skal et digitalt godkendt bogføringssystem kunne generere en standardfil, som er defineret af myndighederne. Denne fil skal både kunne udlæses og indlæses i et standard bogføringssystem.

Det kan man i Uniconta, som nu understøtter SAF-T formattet. Denne funktion findes under Økonomi/Revisionsaktiviteter/Eksport af SAF-T.

Enkel difference-håndtering i bankafstemning

Det er enkelt at udligne differencer, når der opstår kurs- eller øredifferencer, eller når banken trækker gebyrer.
Ofte besværliggøres bankafstemningen, når banken trækker gebyrer, eller der opstår forskelle i valutakurser eller øredifferencer, så indbetalingen ikke stemmer overens med beløbet, der skal udlignes.

Kurs- og øredifferencer

Hvis du betaler en kreditor i valuta, og senere indlæser banktransaktionerne, opstår der ofte en kursforskel mellem det beløb, valutabetalingen først blev bogført til, og den kurs, banken har anvendt. Nu kan du blot markere de to poster, der skal afstemmes mod hinanden på henholdsvis banken og finansposteringen. Når du trykker på ”Generer saldodifference”, vil Uniconta automatisk danne en kursdifference, som indgår i afstemningen. Afstemningen vil gå i nul, og du kan trykke ”Tilføj afstem”.

Gebyrer

Der er et kartotek over gebyrer, og hvordan de skal konteres. Så under bankafstemning kan der angives en gebyr-gruppe og det beløb, som banken har trukket.
Ved bogføring vil Uniconta så udligne debitor med det indbetalte beløb, bogføre gebyret på gebyr-kontoen, og beløbet der er modtaget i bankafstemning på bankkontoen.

Individuelle kladde opsætninger

Uniconta kan sættes op med standard opsætning, og individuel opsætning i samme kladde. Dette gælder også på tværs af regnskaber. Herudover kan Uniconta operere med et ubegrænset antal kladder per kunde.

Du får derfor stor frihed til at tilpasse Uniconta til din virksomheds økonomistyring.

Simuleret bogføring

Før bogføringen kan du simulere både bogføringskladden og balancen. Dette giver dig mulighed for at kontrollere resultatet af bogføringen, inden du foretager de endelige ændringer. Hvis du ikke synes, at bogføringen fungerer som den skal, kan du regulere i bogføringsprocessen, så det fungerer optimalt. På den måde har du fuld kontrol over processen og undgår irriterende fejl.

Bogføring i flere regnskabsår

Uniconta tillader bogføring i flere regnskabsår samtidigt. Hvert regnskabsår kan opdeles i perioder, hvor både år og perioder kan spærres og lukkes efter behov, som hjælper med at undgå fejl.

Udskudt moms

I nogen lande kan man få lov til først at rapportere moms, når fakturaen betales. Man kan selv slå til, om man vil anvende udskudt moms. Når det er slået til, vil der fremkomme et felt på momskartoteket til at angive kontoen for udskudt moms. Når debitor betaler, vil Uniconta så ompostere momsen fra udskudt moms til ”den normale” momskonto.

Fysiske bilag

I fysiske bilag kan du nemt slå to fysiske bilag sammen ved at lægge den ene PDF ind i den anden. Dette er et alternativ til at bruge mapper. Desuden kan du nu tilpasse indtastningsrækkefølgen, ligesom det kendes fra kassekladden, under layout.

Under rapporter i fysiske bilag kan du udskifte dokumentet i et fysisk bilag. Hvis du har bogført et fysisk bilag, men PDF’en er forkert, kan du nu udskifte den ved at uploade en ny.

Når Uniconta modtager en e-mail til indbakken, så kommer der ofte uønskede vedhæftninger med, som eks. logo og nogle filer med endelsen ”txt”. Hvis en e-mail indeholder en pdf, så filtrerer Uniconta alt andet fra, som ikke er en pdf.

Hvis du ved en fejl modtager fysiske bilag i indbakken, der skulle have været sendt til et andet firma/regnskab, kan du nemt flytte dem til det rette sted ved at vælge “Flyt til andet firma” i menuen.

Uniconta komprimerer fysiske bilag, da rigtig mange uploader billeder over 1MB.

Roter PDF-funktionen opdaterer det fysiske bilag, så man ikke skal rotere næste gang.

Valutaregulering

Man kan danne valutaregulering på statuskonti i finans, som har en valuta påført på kontoplanen. En valutaregulering i finans vil bogføre reguleringen på selve kontoen, der reguleres, og på den angive modkonto.

Ved at udfylde de nødvendige konti i dialogen vil Uniconta automatisk springe reguleringen over for de områder, hvor kontiene ikke er relevante. Dette betyder, at hvis der er to konti til at regulere debitor, og de er tomme, vil Uniconta ikke foretage reguleringen for debitor.

Hvis man kun ønsker at regulere finansielle poster, behøver man kun at udfylde modkontoen til finanskontiene. Tilsvarende, hvis man kun ønsker at regulere kreditorer, skal man kun udfylde de to konti relateret til kreditorregulering.

Modkonti har fået feltet ”faktura”

Hvis man ønsker at udligne flere fakturaer med et mindre beløb end saldoen på fakturaerne, kan det nu gøres på en enkelt linje. Via “modkonti” kan man specificere beløbet og fakturanummeret, hvilket gør det muligt at delvist udligne flere fakturaer med én betaling.

Valuta på finanskonto

Hvis kontoen er af typen ”bank”, og man har en valuta sat på kontoen, så akkumuleres saldoen i valuta. Nu fungerer typerne “debitorsamlekonto” og “kreditorsamlekonto” på samme måde, hvor saldoen også akkumuleres i den angivne valuta.

EU Salg uden moms

Rapporten “EU Salg uden moms” udskriver kun fakturalinjer med en momskode, hvor momsoperationen er markeret med det nye felt for EU-salg uden moms. Dette er især relevant for lande uden for Danmark, da vi i Danmark allerede kontrollerer for momskoderne s3, s4 og s7.

Økonomi indeholder også et stort udvalg af andre funktioner:

 • Periodisering og fordeling

Automatiser fordeling af omkostninger og indtægter over specifikke perioder.

 • Afslutningsark til Revisor

Effektiviser årsafslutningen med et dedikeret afslutningsark til revisor.

 • Bankafstemning

Sikrer præcis afstemning af banktransaktioner med virksomhedens regnskaber.

 • Copy/Paste og Quick Oprettelser

Gør dataindtastning hurtigere og nemmere med kopierings- og hurtigoprettelsesfunktioner.

 • Hurtige Korrektioner

Foretag nemme og hurtige rettelser i regnskaberne.

 • Dimensioner i Fysiske Bilag

Organiser bilag med dimensioner for bedre oversigt og kontrol.

 • Egne Mapper og Træk-og-Slip

Organiser fysiske bilag i egne mapper og brug træk-og-slip for enkel håndtering.

 • Flyt/Kopier Fysiske Bilag

Flyt eller kopier bilag hurtigt mellem mapper og regnskaber.

 • Visning og Redigering

F7-tasten åbner og lukker visning af fysiske bilag, og du kan redigere åbnede poster direkte.

 • Kassekladde

Se antallet af linjer i kassekladden og sorter dem efter behov.

 • Banktransaktioner

Bestem om linjer skal sættes på hold ved indlæsning af banktransaktioner til bankmodulet.

 • Abonnementsstyring

Periodiser omsætning for abonnementsbaserede indtægter.

 • Finans, Balance og Budget

Få detaljeret indsigt i antal i finans, balance og budget.

Andre funktioner

 • Linjer i klassekladden kan sorteres, men sorteringen beholdes ikke under bogføring
 • Ændre fortegn i balancen, som kan være smart, når man kun udskriver resultatopgørelsen, da indtægter så bliver positive og udgifter negative
 • Momsen af kasserabatten kan tilbageføres ved udnyttelse af kasserabatten. Det skal dog først slås til på betalingsbetingelserne
 • Opsplit en PDF i flere PDF’er i indbakken
 • En dimension kan spærres
 • Simulerede posteringer i finanskontoudtog
 • Vedhæft fysisk bilag fra kassekladden
 • Man kan slette regnskabsår uden kontrol af, om de er 5 år gamle indtil 15 dage efter et regnskab er konverteret
 • Man kan hente en balance fra et andet firma
 • Import af bank-kontoudtog med datoer
 • Eksport af finansposterne holder styr på, hvad man har eksporteret, så man ikke eksporterer de samme poster to gange. Funktionen er især brugbar for dem, som sender et dataudtræk til deres revisor
 • Nyt bilagsnummer på linje i kladden
 • Viser datointerval i kassekladden
 • Teksten i Bankafstemning kan rettes
 • Bankafstemning mod poster i kassekladden
 • Balance kan vise posteringerne bag et beløb
 • Print af balance
 • Momstype ”K8” til Ydelseskøb, Udland (omvendt betalingspligt)
 • Valuta i bankkontoudtog
 • Ved ”godkend bilag” kan man tilføje dimensioner
 • Moms vedrørende opsætning af kassekladde
 • Med drag & drop-funktionen kan man i klassekladden, bankafstemning og i rapporten ”posteringer”, tilføje et fysisk bilag efter, at posten er bogført
 • Når man benytter F8 i kassekladden eller bankafstemning, kan man redigere den åbne post, ligesom man kan, hvis man havde valgt posten i det normale åbenpostbillede
 • Kører man med egne bilagsnumre i kassekladden og bilaget ikke stemmer, vises det med rødt i simuleringen
 • Med udligningsfunktionen kan man udligne flere åbne posteringer på én gang
 • Uniconta sender automatisk en e-mail til de personer, som ikke har godkendt deres bilag. E-mailen vil indeholde en liste af de bilag, som ikke er godkendt, samt et link godkendelse. Man kan selv sætte op hvilke ugedage, man vil have Uniconta til at sende en påmindelse til medarbejderne
 • Reorganiser dimensioner, der konverterer en vilkårlig kombination af dimensioner til en anden vilkårlig kombination af dimensioner
 • Intrastat understøtter det udvidede filformat som bliver obligatorisk fra januar 2022.
 • Man kan skifte mellem combobox-felter med mellemrumstasten. finans/debitor/kreditor i klassekladden
 • I balancer, hvis fra-datoen er lig regnskabsårets start, så kan man vælge om man vil have primo posterne med
 • Fakturajournalen har datoer for afsendt via e-mail og afsendt via OIOUBL samt tjekmærke for ”Fejl ved afsendelse”
 • Momsopgørelsen viser en momskode fra kontoplanen, så man let kan se, om der er afvigelser
 • Betalingsbetingelser har løbende måned på kasserabatten
 • Man kan oprette egne felter på finansposterne. Så fremkommer de i finanskladden, og bliver overført til finansposterne ved bogføring
 • Man kan oprette momskoder, som tilknyttes et land, og afgrænses på land.
 • Simulering af kladder som en del af momsrapporten
 • Tre decimaler på moms-procenten
 • Ved sletning af ældste regnskabsår, så vil debitor- og kreditorposter også blive slettet
 • Dimensioner fra Medarbejder overføres til salgsordren, hvis ordren ikke har disse dimensioner udfyldt
 • Hvis man ændrer Debitor/Kreditor konto på en bogført finanspostering, og posteringen er en faktura, så ændres kontoen også på fakturaen
 • Når et fysisk bilag tildeles projektnummer, så vil den ansvarlige på projektet blive overført som godkender 1 på det fysiske bilag
 • Såfremt revisor har adgang til et Uniconta regnskab, så er det muligt for revisor at printe balance med revisors logo, Navn, MME-nummer og andre revisorrelaterede oplysninger
 • Nyt felt på kontoplanen ”Kommentar”, som også vises i Afslutningsarket
 • I opsætning af Afslutningsarket kan man nu afgøre om momskoderne fra kontoplanen skal indsættes som standard
 • Når man tilføjer en konteringsregel i bankafstemning, kan man nu tilknytte dimensioner
 • I Balancer er der nu funktioner til at ændre dato på alle kolonner. Læs mere her
 • I Balance-Skabeloner kan man nu kopiere en skabelon fra et andet firma
 • I oversigten over ”alle firmaer” og i ”skift regnskab”, kan man nu se ”Antal linjer i Indbakken”, ”Sidste bogføring” og ”Sidste bankpostering”
 • Modkonti, som findes i kassekladde, bank og fysisk bilag kan nu understøtte valuta. De har samtidig fået Projekt-felterne med
 • Log over slettede finansposter, hvorfra man kan genetablere slettede poster, ved at overføre dem til kladden, og bogføre dem igen.
 • Oprindelse tildeles, når Uniconta danner en automatisk postering. Det giver god sporbarhed, da man ikke kun har kontoen, men også posteringernes oprindelse.
 • På finanskontoudtoget i Pdf’en er der nu et link, så man kan få vist sit fysiske bilag direkte inde fra Pdf’en.
 • Man kan slette en brugt kassekladde. De bogførte kladder vil blive flyttet til den første kladde.
 • Uniconta understøtter repræsentationsmoms, hvilket især er en fordel, når man skifter fra C5, hvor det er en del af importen
 • Opretter man et nyt regnskabsår, og startdato ligger inden for et halvår fra dags dato, så spørges der om man vil danne primo poster
 • Når regnskabsåret er mere end 2 år gammelt, så blokeres det automatisk
 • Man kan ikke udskifte PDF-en på et fysisk bilag, hvis perioden er lukket. Dette er et krav i den nye bogføringslov
 • Når Uniconta tjekker på kasserabat beløbet, så inkluderes nu også øredifference i tjekket
 • Bankkonti i udenlandsvaluta. Benyttes en konto som sporingskonto i kassekladden, så vil den løbende saldo også være i valutaen fra kontoen
 • Eksport til Basis-regnskab, som opfylder de nye krav til en standard kontoplan.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan din virksomhed får komplet økonomistyring med Uniconta, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement