Slutbrugerlicensaftale (EULA), Databehandleraftale (DPA) og Persondatapolitik

Slutbrugerlicensaftale (EULA)

Nærværende slutbrugerlicensaftale (“EULA”) er en juridisk aftale mellem parterne Uniconta A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, CVR-nr. 33266928 (“Uniconta”) og (“kunden”).

EULA’en accepteres af kunden på Unicontas website www.uniconta.dk og udgør aftalen mellem parterne.

Tjenesten er business to business.

Nærværende EULA træder i stedet for tidligere aftaler mellem Uniconta og kunden vedrørende Uniconta Enterprise Resource Plannings software, herunder udvalgte add-ons og plug-ins (“tjenesten”).

1.

DEN MEDDELTE LICENS

1.1

De af Uniconta forbeholdte rettigheder

Uniconta ejer alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og til tjenesten. Uniconta forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet kunden i henhold til nærværende EULA.

1.2

Kundens brugsret

1.2.1

Under forbehold af kundens opfyldelse af kundens forpligtelser i henhold til EULA’en, herunder blandt andet betaling af alle gældende abonnementsafgifter, tildeler Uniconta hermed kunden under forbehold af begrænsningerne i pkt. 2 nedenfor en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at benytte tjenesten i henhold til vilkårene i nærværende EULA.

1.3

Kundens ret til at benytte tjenesten træder i kraft på datoen for kundens første login og løber, indtil den opsiges i overensstemmelse med vilkårene i nærværende EULA.

1.3.1

Tjenesten kan indeholde en oversigt over udvalgte moduler. For visse funktioner, ydelser og tillægsmoduler skal særskilte vilkår accepteres af kunden udover nærværende EULA, før de må anvendes.

1.3.2

Udover kundens egen adgang har kunden ret til at give en tredjepart adgang til tjenesten. Kunden står inde for og er fuldt ansvarlig for den tredjepart, som kunden giver adgang.

1.3.3

Hver enkelt af tjenestens brugere, som kunden har valgt (”den benævnte bruger”), skal oprette en brugerprofil, med hvilken den benævnte bruger har adgang til og bruger tjenesten. Kunden er ansvarlig for administrationen af de benævnte brugere, som er registreret under kunden, og for de benævnte brugeres brug af tjenesten.

1.3.4

Kunden sørger for, at tjenesten ikke benyttes på en måde, som kunne skade Unicontas navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med gældende love eller bestemmelser.

2.

BEGRÆNSNINGER

2.1

Intet/ingen overdragelse, salg, underlicensering, leje, udlån eller leasing

Med forbehold af pkt. 1.3.3 må kunden ikke overdrage, sælge, underlicensere, leje, lease eller udlåne tjenesten.

2.2

Ingen kopiering

Kunden må ikke lave kopier af tjenesten udover det omfang, som gældende ret udtrykkeligt tillader. Ej heller må kunden udgive, uddele eller på anden måde gøre tjenesten offentligt tilgængelig, så andre kan kopiere den.

2.3

Begrænsninger for reverse engineering, dekompilering og demontering

Kunden er ikke berettiget til at foretage reverse engineering eller til at dekompilere eller demontere tjenesten bortset fra og kun i det omfang, som gældende ret udtrykkeligt tillader en sådan aktivitet uanset denne begrænsning.

2.4

Support, opgradering, vedligeholdelse osv.

Uniconta leverer support, opgradering, vedligeholdelse og andre ydelser i forbindelse med tjenesten efter Unicontas skøn som meddelt af Uniconta.

3.

PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

3.1

Modtager kunden en faktura direkte fra Uniconta, gælder følgende:

Såfremt kunden har brug for et andet kapacitets- eller funktionalitetsniveau, bliver tjenesten automatisk opgraderet eller nedgraderet i overensstemmelse dermed. Kunden accepterer, at prisen som følge deraf øges eller nedsættes i overensstemmelse med tjenestens konfiguration.

3.2

Hvis kunden belaster tjenesten uforholdsmæssigt ved overdreven brug af tjenesten, er Uniconta berettiget til at opkræve yderligere gebyrer. Uniconta underretter kunden, såfremt sådanne gebyrer påløber.

3.3

Betalingsbetingelser, herunder forfaldsdag, fremgår af fakturaen.

3.4

Såfremt tjenestegebyret ikke betales rettidigt, modtager kunden en rykkerskrivelse uden gebyr syv dage efter forfaldsdagen. Såfremt tjenestegebyret efterfølgende ikke betales inden for ti dage efter datoen for den første rykkerskrivelse, modtager kunden endnu en rykkerskrivelse og opkræves et rykkergebyr på DKK 150 i Danmark eller et tilsvarende gebyr efter det relevante lands lovgivning. Såfremt licensen efterfølgende ikke betales inden for syv dage efter datoen for den anden rykkerskrivelse, blokeres kundens adgang til tjenesten i henhold til pkt. 5.1 og 5.2. Adgang til tjenesten vil blive genoprettet, når Uniconta har modtaget betalingen, medmindre Uniconta har opsagt EULA’en inden dette tidspunkt.

3.5

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkerskrivelser, som Uniconta sender pr. e-mail, anses som værende korrekt modtaget af kunden. E-mails til den af kunden angivne adresse anses som værende leveret, når de er afsendt af Uniconta.

3.6

De gældende tjenestegebyrer kan ses på Unicontas website og kan i tilfælde af ændringer ændres på websitet med 1 (en) måneds varsel. Det samme gælder for ændringer i sammensætningen og indholdet af licenstyper og tillægsmoduler. Alle priser er eksklusive moms.

3.7

Den første faktureringsperiode løber fra begyndelsen af den måned, hvor der første gang gives adgang til tjenesten. Fakturaer opkræves månedligt, medmindre parterne har aftalt andet.

3.8

Hvis kunden modtager tjenesten på baggrund af en aftale mellem kunden og en tredjepart, som ikke er Uniconta (f.eks. Uniconta Partner eller Uniconta Distributør), aftales prisen og betalingsbetingelserne direkte med tredjeparten.

4.

OPHØR OG OPSIGELSE

4.1

Opsigelse

4.1.1

Kunden kan opsige brug af tjenesten, foretage nedgradering af tjenesten og/eller fravælge tillægsmoduler ved en kalendermåneds udgang, medmindre andet er angivet i beskrivelsen eller vilkårene for de specifikke moduler og funktioner. Kunden kan tage en bruger/brugere af et regnskab senest den 5. i måneden, så afregnes denne bruger ikke ved månedens udgang. 

4.1.2

Uniconta kan opsige nærværende EULA med 6 (seks) måneders skriftligt varsel eller uden varsel, såfremt kunden har misligholdt et vilkår, en betingelse eller en bestemmelse i EULA’en eller i tilfælde af kundens insolvens eller konkurs.

4.1.3

I henhold til pkt. 5.1 og 5.2 skal kunden ved opsigelse af licensen, uanset grund, øjeblikkeligt ophøre med al brug af tjenesten.

Link til formular for opsigelse: Opsigelse af abonnement

5.

KUNDENS DATA

5.1

Parterne accepterer, at de data, som kunden uploader til tjenesten, tilhører kunden, som følgeligt frit kan disponere over dataene, mens tjenesten benyttes. Tjenesten lader kunden eksportere alle kartoteker, data osv. gennem tjenestens eksportfunktion, og kunden accepterer, at en sådan eksport skal udføres af kunden forud for EULA’ens opsigelse. I tilfælde af, at adgangen til tjenesten ophører eller opsiges af kunden, tilstræber Uniconta, hvor det måtte være rimeligt og forretningsmæssigt forsvarligt, at give kunden en periode på 10 dage efter opsigelsen, hvori eksportfunktionen kan benyttes.

5.2

Uniconta forbeholder sig retten til at slette kundens data 90 dage efter EULA’ens opsigelse, uanset årsagen for opsigelsen, og Uniconta har ingen forpligtelse til at gemme kundens data efter denne periode.

5.3

Efter opsigelse af licensen er Uniconta berettiget til at beholde kundens data, dette udelukkende til statistiske og analytiske formål.

5.4

I undtagelsestilfælde, hvor Uniconta finder det berettiget og rimeligt, for eksempel for at undgå værditab, kan Uniconta give tredjeparter og offentlige myndigheder adgang til kundens data i forbindelse med en juridisk forpligtelse, regeringskrav, konkurs, dødsfald eller lignende.

5.5

Kunden accepterer, at Uniconta har ret til at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende EULA til en videreforhandler.

5.6

Kunden accepterer, at Uniconta og forhandleren har adgang til kundens data, forudsat at kunden har accepteret dette i funktionen for tjenestens forhandleradgang.

5.7

Kundens data behandles i overensstemmelse med databehandleraftalen i bilag 1.

6.

DRIFTSSTABILITET

6.1

Uniconta bestræber sig på at opnå den bedst mulige driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for driftsafbrydelser eller fejl, herunder driftsmæssige fejl, som forårsages af faktorer uden for Unicontas kontrol. Dette omfatter blandt andet strømafbrydelse, fejl på udstyr, fejl i forbindelsen til internettet eller telekommunikationen og lignende. Tjenesten og ydelsen leveres, som den er og forefindes, og Uniconta fraskriver sig enhver garanti, sikkerhed, indeståelse, ethvert krav og øvrige vilkår, det være sig direkte eller indirekte.

6.2

I tilfælde af driftsafbrydelser eller driftsforstyrrelser tilstræber Uniconta at genoprette driften til normalt niveau så hurtigt som muligt.

6.3

Planlagte afbrydelser i adgangen til tjenesten vil primært ligge mellem kl. 21.00 og 6.00 CET. Såfremt det skulle blive nødvendigt at lukke for adgangen til tjenesten uden for dette tidsrum, vil kunden blive informeret herom så lang tid i forvejen forud for afbrydelsen som muligt.

7.

ÆNDRINGER

7.1

Uniconta er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af tjenesten. Uniconta er også berettiget til at ændre sammensætningen og strukturen i den leverede tjeneste og de leverede ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan finde sted med eller uden varsel og kan påvirke de leverede ydelser, herunder oplysninger og data, der uploades til eller sendes af tjenesten.

8.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1

Tjenesten og de oplysninger, der sendes fra tjenesten, bortset fra kundens data, er ophavsretligt beskyttede eller er beskyttede af andre immaterielle rettigheder og ejes af eller er givet i licens til Uniconta. Individuelt oprettet software tilhører også Uniconta, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden underretter Uniconta om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Unicontas immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af tjenesten, som kunden bliver bekendt med.

8.2

Nærværende EULA overdrager på ingen måde immaterielle rettigheder vedrørende tjenesterne til kunden.

8.3

Kunden giver Uniconta og dennes leverandører tilladelse og en global licens til materialet og alle data, som uploades af kunden, der er nødvendige for at Uniconta behørigt kan administrere og drive tjenesten, opfylde sine forpligtelser og promovere relevante produkter over for kunden.

8.4

Kunden garanterer, at det materiale og de data, som uploades, ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder og ikke indeholder materiale, som kan virke stødende, eller som er i strid med gældende love og bestemmelser.

9.

OVERDRAGELSE

9.1

Uniconta har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til EULA’en til en tredjepart.

9.2

Kunden accepterer, at Uniconta er berettiget til at bruge underleverandører i forbindelse med alle aspekter i nærværende EULA, herunder til færdiggørelse og drift af tjenesten, og til at gemme kundens data.

10.

FRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

10.1

Uniconta er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for kunden eller nogen anden person eller virksomhed for nogen form for direkte eller indirekte skade, herunder blandt andet tabt fortjeneste, mistede opsparede midler, mistede data eller andet dokumenteret tab, indirekte eller pønalt begrundede eller følgeskade, som opstår på baggrund af eller i forbindelse med benyttelsen af tjenesten eller en ydelse, som leveres eller udføres af Uniconta i henhold til nærværende EULA, heller ikke selvom Uniconta er blevet underrettet om muligheden for et sådant tab eller en sådan skade eller erstatning. Føromtalte ansvarsfraskrivelse gælder for alle søgsmålsgrunde, herunder misligholdelse af kontrakten, brud på garantien, objektivt ansvar, uagtsomhed og andre skadevoldende handlinger.

10.2

Uniconta er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for kunden eller nogen anden person eller virksomhed for nogen form for skade, det være sig direkte eller indirekte, som skyldes ustabilitet eller fejl i systemet.

10.3

Uniconta er ikke ansvarlig for tredjepartsløsninger, som er tilgængelige og/eller integreret i tjenesten, herunder valutafeeds/-beregnere. Uniconta kan ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten eller pålideligheden i de oplysninger eller de resultater, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Ej heller kan Uniconta holdes ansvarlig for tredjepartsløsningers tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder mulig skade og/eller muligt tab, som forårsages af tredjepartsløsninger. Det påhviler kunden at bevise, at et tab, som kunden har lidt, ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

10.4

Unicontas maksimale samlede erstatningsansvar ved fordringer på baggrund af de af Uniconta leverede ydelser eller tjenesten i nærværende EULA er i alle tilfælde begrænset til den direkte skade, som kunden rent faktisk har pådraget sig, og er endvidere begrænset til det tjenestegebyrbeløb, som kunden har betalt i de 12 måneder forud for den hændelse, som gav anledning til erstatningsansvaret.

10.5

Uniconta har intet ansvar over for kunden for så vidt angår tab på grund af force majeure, det vil sige omstændigheder, som ligger uden for Unicontas kontrol, herunder blandt andet naturkatastrofer, risici i forbindelse med sø- og luftfart, brand, oversvømmelse, tørke, eksplosion, sabotage, uheld, embargo, opstand, optøjer, herunder regerings- og parlamentshandlinger samt arbejdskonflikter af enhver art og årsag, herunder (dog med forbehold af førnævntes gyldighed) arbejde-efter-reglerne-aktion, overtidsloft, strejker og lockouts.

11.

TREDJEPARTSRETTIGHEDER

11.1

Uniconta kan ikke meddele og meddeler ikke nogen licens til en tredjeparts patent eller nogen anden immateriel rettighed, som haves af en tredjepart. Kunden skal for kundens egen regning licensere og opretholde sådanne licenser fra tredjeparter, og Uniconta kan ikke holdes ansvarlig, såfremt tredjeparter rejser erstatningskrav for krænkelse af sådanne tredjeparters patentrettigheder eller andre immaterielle rettigheder. Såfremt kunden ikke licenserer og opretholder sådanne tredjeparters licenser som beskrevet, og såfremt dette forårsager, at en tredjepart rejser erstatningskrav mod Uniconta, skal kunden holde Uniconta skadesløs for sådanne tredjeparters erstatningskrav.

12.

AFKALD

Hvis Uniconta på et tidspunkt undlader eller forsømmer at gøre en bestemmelse i EULA’en gældende, skal dette ikke fortolkes eller betragtes som et afkald på Unicontas rettigheder i henhold til EULA’en og berører på ingen måde, det være sig helt eller delvist, gyldigheden af EULA’en og påvirker ikke Unicontas ret til efterfølgende at træffe foranstaltninger.

13.

INDIVIDUALITET

I tilfælde af, at en bestemmelse i nærværende EULA af en kompetent myndighed i et vist omfang fastslås som værende ugyldig, retsstridig eller uigennemtvingelig, udskilles denne bestemmelse i samme omfang fra de resterende bestemmelser, som fortsætter med at være gyldige parterne imellem i det videst mulige omfang, som loven tillader.

14.

OVERHOLDELSE AF LOKALE LOVE

Kunden overholder for kundens egen regning og risiko alle relevante og gældende love, herunder blandt andet love og bestemmelser om broadcast i brug af tjenesten.

15.

ÆNDRING AF VILKÅRENE

Uniconta kan ændre vilkårene og betingelserne ifølge i denne EULA med 1 (en) måneds varsel efter sådanne ændringer er blevet slået op på Unicontas website. Brug af tjenesten efter en ændring i vilkårene udgør accept af de ændrede vilkår. Det er kundens forpligtelse at holde sig opdateret omkring ændringer i vilkårene.

16.

GÆLDENDE RET OG VÆRNETING

 

16.1

Gældende ret:

Nærværende EULA reguleres, fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

16.2

Tvister og værneting:

En tvist, som måtte opstå på baggrund af, eller som vedrører nærværende EULA, afgøres af Københavns Byret. Dette forhindrer ikke sagen i at blive henvist til landsretten eller Sø- og Handelsretten i overensstemmelse med gældende love.

Uanset denne specifikke aftale skal parterne i tilfælde af en tvist forsøge at afgøre den ved mægling i overensstemmelse med Foreningen Danske IT-Advokaters (”DITA”) mæglingsprocedure (www.danske-it-advokater.dk). For at påbegynde mægling skal en part give skriftligt varsel til tvistens anden part og anmode om mægling. En kopi af anmodningen sendes til DITA. Mægleren udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af varslet. Ingen af parterne må indlede retsforhandlinger vedrørende en tvist, før parterne har forsøgt at afgøre tvisten ved mægling. Som minimum er parterne forpligtede til at deltage i det første møde, som mægleren har indkaldt til. En part er berettiget til at indlede retsforhandlinger, såfremt en forsinkelse i sådanne forhandlinger kan forårsage en fortabelse af en rettighed, f.eks. på grund af forældelse.

16.3

Ret til påbud: Uanset pkt. 16.2 ovenfor kan Uniconta søge afhjælpning ved påbud eller retsbestemt afhjælpning i enhver retskreds for derved at gennemtvinge sine immaterielle rettigheder.

Databehandleraftale (DPA)

Nærværende DPA er et bilag til slutbrugerlicensaftalen, som kunden har accepteret.

Kunden er den dataansvarlige for så vidt angår nærværende DPA.

Uniconta er databehandleren for så vidt angår nærværende DPA.

1.

DEFINITIONER

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, bureauet eller en anden enhed, som alene eller sammen med andre fastsætter formålet og metoderne til behandling af persondata; i nærværende DPA kunden.

Databehandler

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et bureau eller en anden enhed, som behandler persondata på vegne af den dataansvarlige; i nærværende DPA Uniconta.

Databeskyttelseslove

Gældende for begge parter eller tjenesterne:

a) GDPR

b) alle love, som implementerer sådanne love

c) alle love, som erstatter, udvider, viderefører, konsoliderer eller ændrer noget af det foranstående.

Den registrerede

En identificeret eller identificerbar fysisk person.

DPA

Denne databehandleraftale.

GDPR

Den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679.

International organisation

En organisation og dennes underordnede administrative organer, som reguleres af international ret, eller et andet organ, som er etableret af eller på baggrund af en aftale mellem to eller flere lande

Persondata

Oplysninger, som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, som kan identificeres, direkte eller indirekte, i særdeleshed ved henvisning til en identifikator som navn, identifikationsnummer, positionsdata, online identifikator eller til en eller flere faktorer, som er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Brud på persondatasikkerheden

Et sikkerhedsbrud, der medfører hændelig eller uretmæssig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til overførte, lagrede eller på anden vis behandlede persondata.

Behandling

Har den betydning, som er angivet i gældende databeskyttelseslove fra tid til anden (og relaterede udtryk, herunder behandle, behandlede, behandling og behandlinger, skal fortolkes i overensstemmelse hermed).

Beskyttede data

Persondata, som modtages fra eller på vegne af den dataansvarlige i forbindelse med opfyldelsen af databehandlerens forpligtelser i henhold til nærværende DPA.

Underdatabehandler

En agent, underleverandør eller tredjepart (ikke medregnende medarbejdere), som databehandleren antager til at udføre behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige i forbindelse med de beskyttede data.

2.

Databehandlerens overholdelse af databeskyttelseslove

Parterne accepterer, at den dataansvarlige er en ansvarlig, og at databehandleren er en behandler for så vidt angår behandling af beskyttede data i henhold til nærværende DPA. Databehandleren skal til hver en tid overholde gældende databeskyttelseslove i forbindelse med behandlingen af beskyttede data. Den dataansvarlige sørger for, at alle anvisninger, som denne giver databehandleren vedrørende beskyttede data (herunder vilkårene i nærværende DPA), til hver en tid er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

3.

Databehandlerens overholdelse af databeskyttelseslove

Databehandleren behandler beskyttede data i overensstemmelse med de forpligtelser, som denne er pålagt i henhold til databeskyttelseslove og vilkårene i nærværende DPA.

4.

Anvisninger

4.1

Databehandleren behandler udelukkende de beskyttede data i overensstemmelse med appendiks 1 til nærværende DPA (og ikke derudover, medmindre alternative behandlingsanvisninger er skriftligt aftalt parterne imellem) bortset fra tilfælde, hvor andet er påkrævet af gældende ret (og informerer den dataansvarlige om dette lovkrav inden behandlingen, medmindre gældende ret forhindrer dette af hensyn til den offentlige interesse).

4.2

Med forbehold af pkt. 2 i nærværende DPA skal databehandleren, såfremt denne mener, at en anvisning, som er modtaget fra den dataansvarlige, sandsynligvis vil overtræde databeskyttelseslovene, omgående informere den dataansvarlige og er berettiget til at standse levering af de relevante tjenester, indtil parterne har aftalt passende ændrede anvisninger, som ikke overtræder lovene.

5.

Sikkerhed

5.1

I overensstemmelse med databeskyttelseslovene og under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og karakteren, omfanget, sammenhængen og formålene med den behandling af persondataene, som skal udføres i medfør af eller i forbindelse med nærværende DPA, samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvorsgraden for fysiske personers rettigheder og friheder og de risici, der er ved behandlingen, især på grund af hændelig eller uretmæssig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til overførte, gemte eller på anden vis behandlede persondata, indfører forhandleren passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er hensigtsmæssige i forhold til risikoen, herunder i nødvendigt omfang de forhold, der er omtalt i artikel 32(a) til og med 32(d) i GDPR.

6.

Underdatabehandling og personale

6.1

Databehandleren skal:

6.1.1 

ikke tillade behandling af beskyttede data, der foretages af en agent, underleverandør eller anden tredjepart (bortset fra sine egne eller sine underdatabehandleres egne medarbejdere under deres ansættelse, hvor disse er underlagt en hemmeligholdelsespligt for så vidt angår de beskyttede data) uden skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige

6.1.2.

forud for den relevante underdatabehandlers udførelse af behandlingsaktiviteter vedrørende de beskyttede data udpege den enkelte underdatabehandler i henhold til en skriftlig kontrakt, der i al væsentlighed indeholder de samme forpligtelser som i henhold til nærværende DPA, herunder en forpligtelse til at iværksætte hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i GDPR, som kan håndhæves af databehandleren og sikre, at den enkelte underdatabehandler overholder alle disse forpligtelser

6.1.3.

vedblive at være fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige i henhold til nærværende DPA for den enkelte underdatabehandlers handlinger og undladelser, som var de hans/hendes egne

6.1.4.

sikre, at alle personer, som af databehandleren eller en underdatabehandler er godkendt til at behandle beskyttede data, er underlagt en bindende skriftlig kontraktmæssig forpligtelse til at behandle de beskyttede data fortroligt.

6.2

Den dataansvarlige tillader udpegelse af de underdatabehandlere, der er angivet på Unicontas website Underdatabehandlere.

7.

Assistance

7.1

Databehandleren skal (for den dataansvarliges regning) bistå den dataansvarlige og tilsikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i henhold til GDPR (og andre lignende forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslove) under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, som er tilgængelige for databehandleren. Databehandleren bistår den dataansvarlige i anliggender, som blandt andet omfatter:

7.1.1 

iværksættelse af hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger under behørig hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvorsgraden for fysiske personers rettigheder og friheder i henhold til artikel 32 i GDPR

7.1.2.

underretning om brud på persondatasikkerheden til den relevante tilsynsførende myndighed i henhold til artikel 33 i GDPR samt meddelelse til den registrerede om et brud på persondatasikkerheden i henhold til artikel 34 i GDPR

7.1.3.

udarbejdelse af en konsekvensvurdering i henhold til artikel 35 i GDPR

7.1.4.

høring med den relevante tilsynsførende myndighed i henhold til artikel 36 i GDPR.

7.2

Databehandleren skal (for den dataansvarliges regning) under hensyntagen til behandlingens karakter bistå den dataansvarlige (ved hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger) i det omfang, dette er muligt, for at opfylde den dataansvarliges forpligtelser til at reagere på anmodninger om udøvelse af den registreredes rettigheder i henhold til kapitel III i GDPR (og andre lignende forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslove) for så vidt angår beskyttede data, herunder anmodninger om adgang, rettelser, spærring og sletning. Databehandleren skal også bistå den dataansvarlige og iværksætte hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opfylde den dataansvarliges forpligtelse til at reagere på sådanne anmodninger.

8.

Fortrolighed

8.1

Databehandleren behandler de beskyttede data fortroligt.

8.2

Databehandleren videregiver ikke de beskyttede data til tredjeparter og tager ikke kopier af de beskyttede data, medmindre dette er strengt nødvendigt for opfyldelsen af databehandlerens forpligtelser over for den dataansvarlige i overensstemmelse med DPA’en og på den betingelse, at den person, de beskyttede data videregives til, er bekendt med persondataenes fortrolighed og har accepteret at behandle persondataene fortroligt i overensstemmelse med nærværende DPA.

8.3

Alle vilkår i DPA’en gælder alle databehandlerens medarbejdere, og databehandleren tilsikrer, at dennes medarbejdere overholder DPA’en.

8.4

Databehandleren begrænser adgangen til de beskyttede data til medarbejdere, for hvilke adgang til de omtalte beskyttede data er nødvendig for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser over for den dataansvarlige.

8.5

Databehandlerens forpligtelser i henhold til pkt. 9 gælder uden tidsbegrænsning og uanset hvorvidt parternes samarbejde er blevet opsagt.

8.6

Den dataansvarlige behandler fortrolige oplysninger, som denne modtager fra databehandleren, fortroligt og må ikke uretmæssigt bruge eller videregive de fortrolige oplysninger.

9.

Internationale overførsler

Databehandleren skal (for den dataansvarliges regning) under hensyntagen til behandlingens karakter bistå den dataansvarlige (ved hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger) i det omfang, dette er muligt, for at opfylde den dataansvarliges forpligtelser til at reagere på anmodninger om udøvelse af den registreredes rettigheder i henhold til kapitel III i GDPR (og andre lignende forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslove) for så vidt angår beskyttede data, herunder anmodninger om adgang, rettelser, spærring og sletning. Databehandleren skal også bistå den dataansvarlige og iværksætte hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opfylde den dataansvarliges forpligtelse til at reagere på sådanne anmodninger.

10.

Revisioner og behandling

I overensstemmelse med databeskyttelseslove stiller databehandleren oplysninger, som denne har i sin besiddelse eller kontrollerer, til rådighed for den dataansvarlige, som det måtte være nødvendigt for at påvise databehandlerens overholdelse af de forpligtelser, som denne er pålagt i henhold til nærværende DPA, og for at påvise overholdelse af de forpligtelser, som den enkelte part er pålagt i henhold til artikel 28 i GDPR (og i henhold til alle tilsvarende beskyttelseslove, som svarer til artikel 28) og tillader og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der udføres af den dataansvarlige (eller en anden revisor, som den dataansvarlige har bemyndiget) til dette formål (maksimalt én revisionsanmodning i en given periode på 12 måneder i henhold til pkt. 12).

11.

Databrud

Databehandleren skal omgående og skriftligt underrette den dataansvarlige, hvis databehandleren får kendskab til et brud på persondatasikkerheden i forbindelse med de beskyttede data.

12.

Sletning/tilbagelevering og den fortsatte gyldighed

Når leveringen af tjenester, der vedrører behandlingen af beskyttede data, ophører, skal databehandleren på den dataansvarliges regning og efter den dataansvarliges valg enten tilbagelevere alle de beskyttede data til den dataansvarlige eller bortskaffe de beskyttede data på forsvarlig vis (og derefter straks slette alle eksisterende kopier deraf) undtagen i det omfang, som gældende ret kræver, at databehandleren lagrer sådanne beskyttede data. Nærværende bilag gælder fortsat efter nærværende DPA’s opsigelse eller ophør og i tilfælde af alle andre punkter og bestemmelser i nærværende bilag efter opsigelsen eller ophøret afhængigt af, hvad der måtte indtræde først.

13.

Ændringer og overdragelser

13.1

Parterne kan til hver en tid aftale at ændre nærværende DPA. Ændringer skal være skriftlige.

13.2

Databehandleren må ikke overdrage eller overføre nogen af sine rettigheder eller forpligtelser på baggrund af nærværende DPA uden den dataansvarliges forudgående skriftlige samtykke.

14.

Ikrafttrædelse og opsigelse

14.1

Nærværende DPA træder i kraft samtidig med EULA’en.

14.2

DPA’en kan genforhandles af begge parter, såfremt ændringer i loven eller uoverensstemmelser i DPA’en giver anledning dertil.

14.3

Nærværende DPA er gyldig i perioden for behandling af de beskyttede data. Uanset opsigelsen af parternes tilgrundliggende kontraktlige DPA vil databehandlings-DPA’en fortsat være gældende indtil opsigelse af behandlingen og databehandlerens og autoriserede underdatabehandleres sletning af dataene.

15.

Skadesløsholdelse og erstatningsansvar

15.1

Den dataansvarlige holder databehandleren skadesløs for alle tab, fordringer, skader, erstatningsansvar, bøder, sanktioner, rettigheder, konventionalboder, omkostninger, gebyrer, udgifter, kompensation udbetalt til de registrerede, krav og sagsomkostninger samt andre fagmæssige omkostninger (beregnet ud fra fuld skadesløsholdelse og i det enkelte tilfælde uanset om dette er på baggrund af en undersøgelse, der er foretaget af eller pålagt af en tilsynsførende myndighed) på baggrund af eller i forbindelse med den dataansvarliges misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende bilag.

15.2

Ansvarsbegrænsning og erstatningskrav. Databehandlerens ansvar begrænses i henhold til nærværende DPA i videst mulige tilladte omfang i overensstemmelse med den i DPA’en aftalte ansvarsbegrænsning.

15.3

Bøder udstedt af den tilsynsførende myndighed. Parterne accepterer, at det almindelige princip for ansvarsfordeling mellem parterne vedrørende bøder, som pålægges af en relevant tilsynsførende myndighed, er baseret på baggrund af, at den pågældende part skal opfylde sine forpligtelser i henhold til GDPR og loven og at alle bøder, som pålægges af en tilsynsførende myndighed, i sidste ende skal betales af den part, som i væsentlig grad har undladt at opfylde sine juridiske forpligtelser i henhold til GDPR eller loven. Følgelig skal databehandleren for egen regning give den dataansvarlige alle tilgængelige oplysninger og al den bistand, der er nødvendig for at kunne reagere på sådanne krav.

15.4

Databehandleren gennemgår de krav og anvisninger, som den dataansvarlige har meddelt vedrørende databehandlingsaktiviteter, som udføres af databehandleren i henhold til nærværende DPA på deres vegne og underretter i forvejen den dataansvarlige skriftligt, såfremt databehandleren mener, at en implementering af sådanne krav og anvisninger sandsynligvis ville udgøre en overtrædelse af GDPR eller den databeskyttelsesforordning, som gælder databehandleren. Databehandleren underretter i den skriftlige meddelelse den dataansvarlige om, hvorledes sådanne krav og anvisninger skal ændres for at kunne undgå databehandlerens potentielle overtrædelse af GDPR eller loven på grund af, at sådanne krav eller anvisninger følges. Såfremt den dataansvarlige i sit skriftlige svar fortsat kræver, at databehandleren implementerer disse krav og anvisninger på trods af de dermed forbundne risici, holder den dataansvarlige for egen regning databehandleren skadesløs og friholder databehandleren for tab i forbindelse med bøder, som en tilsynsførende myndighed måtte pålægge.

Appendiks 1

Databehandling og sikkerhedsoplysninger

Databehandlerens behandling af beskyttede data i henhold til nærværende DPA vedrører anvendelsesområde, varighed, karakter og formål og involverer de typer persondata og kategorier af registrerede personer, som er angivet i appendiks 1.

1.

Behandlingens anvendelsesområde:

Databehandleren vil have adgang til kundens persondata, kundens benævnte brugere og de specifikke oplysninger, som kunden føjer til Uniconta-tjenesten for at kunne lagre persondataene og sikre Uniconta-tjenestens tilgængelighed, integritet og fortrolighed samt levere fjernydelser til kundens brugere af Uniconta-tjenesten.

2.

Behandlingens varighed:

Databehandleren må behandle persondataene, så længe den dataansvarlige abonnerer på tjenesten som angivet i EULA’en.

Databehandleren må slette persondataene ved opsigelse af tjenesten og skal slette persondataene senest 12 måneder efter opsigelsen, medmindre databehandleren er påkrævet at beholde persondataene i en længere periode i overensstemmelse med lovkrav.

3.

Behandlingens karakter og formål:

Databehandleren behandler data, herunder persondata, for at kunne udføre tjenesten som beskrevet i EULA og på www.uniconta.dk.

4.

Type persondata:

Navn, adresse, e-mail, telefonnumre, fakturanumre.

5.

Kategorier af registrerede:

Den dataansvarliges kunder, leverandører og medarbejdere.

6.

Specifikke behandlingsanvisninger:

Tjenesten er automatiseret, og behandlingen finder alene sted efter den dataansvarliges ordre. Den dataansvarliges supportydelser finder alene sted efter specifik anmodning fra den relevante person hos den dataansvarlige.

7.

Underdatabehandlere:

Den aktuelle og opdaterede liste over underdatabehandlere kan ses her: Underdatabehandlere.

Persondatapolitik

Velkommen til www.uniconta.dk (“websitet”), som ejes af:

Uniconta A/S

CVR-nr.: 33266928

Tryg – The Camp, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark

Tlf.: +45 70 33 16 16

E-mailadresse: dk-info@uniconta.com

Når du overfører oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (”persondata”) på vores website, eller når vores tjenester benyttes (”tjenesten”), indsamler og behandler vi de oplysninger.

Beskyttelsen af dine persondata er vigtig for os, og vi vil gerne forklare, hvordan vi behandler dine persondata.

Nedenfor finder du en beskrivelse af de persondata, vi indsamler, til hvilket formål, vi behandler persondataene, hvor længe vi beholder persondataene, og hvorvidt vi deler persondataene med andre.

1.

Hvilken slags persondata indsamler vi?

1.1

Vi indsamler følgende persondata:

  • navn,
  • adresse,
  • e-mailadresse

1.2

Vi indsamler disse persondata, når du tilmelder dig tjenesten. Du accepterer at dine informationer vil blive brugt med henblik på at sende mig det efterspurgte materiale, samt andre relevante tips, sager og nyheder. Endvidere indsamler vi oplysninger ved hjælp af cookies på websitet. Se vores cookiepolitik for yderligere oplysninger.

2.

Til hvilket formål anvender vi dine persondata?

2.1

Vi bruger dine persondata til at behandle dit abonnement på tjenesterne, håndtere klager, yde support, sende nyhedsbreve til dig og til at kontakte dig på din anmodning. Vi bruger også dine persondata til at besvare forespørgsler og forbedre indholdet på websitet og tjenesterne. Oplysningerne kan også anvendes til statistikker om websitets og tjenesternes brugere.

3.

Vi behandler kun relevante persondata

3.1

Vi behandler kun persondata om dig, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til de ovenfor definerede formål. Formålet er afgørende for den type data, der er relevante for os. Det samme gælder mængden af persondata, vi behandler – vi behandler ikke flere persondata, end hvad der er nødvendigt for det specifikke formål.

4.

Vi behandler kun de nødvendige persondata

4.1

Vi indsamler, behandler og gemmer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores tilsigtede formål i pkt. 9.1. Endvidere kan det afgøres ved lov, hvilke data vi er påkrævet at indsamle og gemme til vores funktion. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være påkrævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

4.2

Vi vil gerne sikre, at vi alene behandler de persondata, som er nødvendige for hvert af vores specifikke formål. Derfor indsamler vores it-systemer udelukkende de nødvendige persondata. Det sikres også automatisk, at behandlingsniveauet ikke er unødvendigt højt, og at opbevaringstiden ikke er for omfattende.

4.3

For at beskytte dig mod uautoriserede personers adgang til dine persondata anvender vi it-løsninger, som automatisk sikrer, at dine data kun er tilgængelige for de relevante medarbejdere. Der er også indlagt beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til dine persondata.

5.

Vi ændrer urigtige persondata om dig

5.1

Vi bekræfter, at de persondata, vi behandler, er rigtige, og vi sørger for løbende at opdatere dine persondata. Idet tjenesten afhænger af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at meddele os relevante ændringer i dine persondata, så vi kan ændre vores fortegnelse i overensstemmelse dermed. Du kan bruge ovenstående kontaktoplysninger til at meddele os om eventuelle ændringer.

6.

Hvor længe beholder vi dine persondata?

6.1

Vi gemmer dine persondata så længe, du abonnerer på tjenesterne, eller så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sletter dine persondata efter din anmodning i overensstemmelse med pkt. 19.2 eller senest et år efter opsigelsen af dit abonnement på tjenesterne, medmindre vi er påkrævet at beholde persondataene i en længere periode i overensstemmelse med lovkrav.

7.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

7.1

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de ovenfor beskrevne formål, medmindre vi har retsgrundlag til at indsamle dem. Såfremt vi indsamler dine persondata på et sådant retsgrundlag, oplyser vi dig om dette grundlag samt vores legitime interesse i behandlingen af dine persondata.

7.2

Dit samtykke er frivilligt og kan til hver en tid tilbagetrækkes ved at kontakte os. Du kan selvfølgelig altid afmelde igen i bunden af vores e-mails, eller på følgende e-mailadresse, hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke eller har spørgsmål vedrørende ovenstående: info@uniconta.com

7.3

Hvis vi ønsker at behandle dine persondata til andre formål, vil vi oplyse dig derom og indhente dit samtykke, inden vi påbegynder behandlingen af dine persondata. Såfremt vi har andet juridisk grundlag til at behandle dine persondata end dit samtykke, vil vi informere dig i overensstemmelse dermed.

8.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

8.1

I visse tilfælde giver vi dine persondata videre til andre. Videregivelsen af persondata finder sted i det omfang og til dem, det er nødvendigt at videregive dem til for at kunne levere tjenesten til dig – og udelukkende med dit forudgående samtykke.

8.2

Dine persondata kan videregives til: (i) leverandører og udbydere, som vi samarbejder med for at underbygge vores virksomhed (f.eks. leverandører/udbydere af tjenester, teknisk support, leveringsservice og pengeinstitutter), eller (ii) i forbindelse med salg, overdragelser eller anden almindelig overførsel af websitets indhold, eller (iii) såfremt det kræves ved lov, kendelse eller gældende lovgivning.

8.3

Efterhånden som vores virksomhed vokser, kan vi sælge og købe virksomheder eller aktiver. I forbindelse med sådanne transaktioner er kundeoplysninger generelt et af de mest attraktive forretningsaktiver. Persondata, som er indsamlet under henvisning til nærværende privatlivspolitik, vil i så fald blive videregivet til den køber, der køber vores virksomhed eller aktiver eller til virksomheder, som vi måtte købe. Vi indhenter dit personlige samtykke, inden vi videregiver dine persondata til et tredjeland (uden for EU/EØS). Såfremt vi videregiver dine persondata til et tredjeland, sørger vi for, at niveauet for deres databeskyttelse opfylder de krav, vi har angivet i nærværende politik i henhold til gældende ret. Vi stiller krav vedrørende blandt andet databehandling, informationssikkerhed og opfyldelse af dine rettigheder, som er angivet i nærværende privatlivspolitik.

8.4

Såfremt vi overfører dine persondata til samarbejdspartnere eller andre parter, herunder til markedsføringsformål, indhenter vi dit samtykke og oplyser dig om, hvordan dine data vil blive anvendt. Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan frabede dig markedsføringshenvendelser i CPR-registret.

8.5

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er juridisk forpligtede til at videresende dine persondata, for eksempel som del af en indberetning til en myndighed.

8.6

Vi kan bruge underdatabehandlere til at levere vores tjeneste, og du kan finde den aktuelle og opdaterede liste over underdatabehandlere her: Underdatabehandlere.

9.

Datasikkerhed – hvilke foranstaltninger træffer vi?

9.1

Vi træffer forebyggende foranstaltninger af en teknisk og organisatorisk karakter for at beskytte dine persondata mod manipulation, tab, tilintetgørelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores forebyggende foranstaltninger revideres regelmæssigt, så vi kan opfylde de lovgivningsmæssige krav til et egnet datasikkerhedssystem.

9.2

Vi kan dog ikke garantere, at dataene er fuldstændigt beskyttede mod personer, som vil og lykkes med at bryde igennem vores sikkerhedsforanstaltninger og får adgang til at videregive oplysninger på internettet, f.eks. via e-mail.

9.3

I tilfælde af et brud på sikkerheden, som medfører høje risici for diskriminering, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller en anden væsentlig gene, underretter vi dig omgående om sikkerhedsbruddet.

10.

Cookies – vi indhenter dit samtykke, inden vi installerer cookies

10.1

Inden vi installerer cookies på dit udstyr, beder vi dig om dit samtykke. Cookies, som er påkrævet for at sikre funktionalitet og indstillinger, kan dog anvendes uden dit samtykke.

10.2

Du kan finde flere oplysninger om vores brug af cookies og om, hvordan de slettes eller afvises, på websitet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, henvises til anvisningerne i vores cookiepolitik.

11.

Adgang – du har ret til at få adgang til dine persondata

11.1

Du har ret til at vide, hvilke persondata om dig, vi behandler, hvor de stammer fra, og til hvilket formål vi bruger dem. Vi fortæller dig, hvor længe vi gemmer dem, og hvem der modtager dem.

11.2

På din anmodning oplyser vi, hvilke data om dig, vi behandler. Adgang kan dog begrænses for at beskytte andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os på e-mail.

12.

Rettelse eller sletning – du har ret til at få urigtige persondata rettet eller slettet

12.1

Hvis du mener, at de persondata om dig, som vi behandler, er urigtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan kontakte os og oplyse os om fejlen og om, hvordan de kan rettes.

12.2

I nogle tilfælde er vi forpligtede til at slette dine persondata. Dette gælder for eksempel, hvis du tilbagekalder dit samtykke. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige til det formål, til hvilket vi har indhentet dem, vil du måske have dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser.

12.3

Hvis du indsender en anmodning pr. e-mail om at få dine persondata rettet eller slettet, undersøger vi, hvorvidt betingelserne er opfyldt, og er dette tilfældet, retter eller sletter vi dem så hurtigt som muligt.

13.

Klager – du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata

13.1

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata. Du kan gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan gøre indsigelse pr. e-mail dk-info@uniconta.com. Hvis din indsigelse er berettiget, standser vi med at behandle dine persondata.

14.

Dataportabilitet – du har ret til få dine persondata tilbage

14.1

Du har ret til at få de persondata, du har stillet til rådighed for os samt dem, som vi har indsamlet fra en tredjepart på baggrund af dit samtykke, tilbage. Såfremt vi behandler data om dig som en del af en kontrakt, hvor du er en part, har du ret til også at modtage disse data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, overfører vi dine persondata til dig i et almindeligt anvendt format.

15.

Kontakt os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder

15.1

Du bedes kontakte os via e-mail dk-info@uniconta.com.

15.2

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi og svarer på din anmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din anmodning.

Hvis vi ikke fuldt ud tilslutter os din indsigelse, har du ret til at klage hos Datatilsynet ved at følge anvisningerne på Datatilsynets website: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Cookiepolitik

Velkommen til www.uniconta.dk (“websitet”), som er ejet af:

Uniconta A/S

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup

CVR: 33266928

Du kan bruge følgende https://www.uniconta.com/da/kontakt/ eller ovenstående kontaktoplysninger til at kontakte os.

Vi bruger cookies på ”websitet” for at optimere brugeroplevelsen og for at give den bedst mulige service til vores brugere.

Brug af cookies kan indebære behandling af personoplysninger og tilsvarende.

Vi anbefaler, at du også læser vores persondatapolitik, som står ovenfor.

Hvad er cookies?

Cookies er små stykker informationsenheder, som et websted kan gemme på din computers harddisk, smartphone eller andre elektroniske enheder med en hukommelse. Cookies indeholder oplysninger, som Uniconta A/S kan bruge til at forbedre effektiviteten af kommunikationen mellem din webbrowser og dig. Cookies er standard teknologi på internettet og forekommer også på ”websitet”.

Vi kan kun se de cookies, som vi har lagt på dit udstyr; Vi kan ikke modtage eller se cookies fra andre hjemmesider.

Selv om der er mange forskellige typer cookies, sporer hver enkelt type cookie brugeradfærd for at gøre din samlede oplevelse hurtigere, nemmere og mere effektiv. Cookies kan ikke skade din computer og indeholder ikke personlige eller private oplysninger.

Hvordan virker cookies?

På ”websitet” bruger vi cookies, der agerer på forskellige måder. Cookies kan opdeles i førsteparts- og tredjeparts cookies, sessions og persistent cookies. Nedenfor er et overblik over hvordan cookies fungerer, og hvad de gør.

Førsteparts og tredjeparts cookies:

Førsteklasses cookies sporer adfærd inden for rammerne af ”websitet”. De hjælper os med at tilbyde dig forbedret funktionalitet og en jævnere brugeroplevelse. Tredjeparts cookies er angivet på hjemmesider uden for ”websitet”. (For eksempel bruger Google Analytics tredjeparts cookies til at give os oplysninger om besøg på og fra ”websitet”).

Sessions Cookies:

Session Cookies eksisterer midlertidigt, mens du læser og navigerer på hjemmesiden. Når du har lukket siden, vil webbrowseren slette alle sessions cookies.

Persistent cookies:

En vedvarende cookie vil overgå din session på ”websitet”. I denne forstand genopliver persistent cookies din adfærd. For eksempel gemmer en persistent cookie dine detaljer for at forhindre den besværlige opgave at genindtaste de samme oplysninger, hver gang du besøger os.

Sådan administreres cookies

De fleste webbrowsere accepterer cookies. Du kan dog altid afvise cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i hver enkelt.

For yderligere information om cookies og hvordan du deaktiverer, blokerer og sletter dem, se instruktionerne nedenfor. BEMÆRK! Hvis du gør dette, kan du miste nogle af webstedets funktionalitet.

Hvordan undgår og sletter du cookies?

Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + Delete samtidig.

Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du besøge supportsiden for pågældende browser. Du kan finde supportsiderne for de mest gængse browsere samt link til sletning af cookies hér:

Eller læs mere på http://minecookies.org/cookiehandtering

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement