Finantsarvestus

PEARAAMATU MOODUL | Kõik vajalik sinu ettevõtte finantsarvestuseks

Uniconta pearaamatu moodul on ettevõtte finantsandmete sisestamiseks, hoidmiseks ja analüüsimiseks. Finantsmoodul on tihedalt seotud teiste Uniconta moodulitega – iga äritoiming, mis mõjutab ka raamatupidamist, selle toimingu kajastamisel teeb Uniconta ära ka vajalikud raamatupidamiskanded. See vähendab oluliselt andmete sisestamise mahtu. 

Unicontat eristab see, et ta kohandub kasutaja soovide järgi – kõik töövormid saab kasutaja ise kujundada omale sobivaks – juurde on võimalik luua uusi andmevälju, andmevälju saab silmade eest peita ja siis jälle nähtavaks tuua. Kõiki väljatrükke on samuti võimalik ise ringi kujundada. Andmete eksport tabelarvutusprogrammi (nt Microsofti Excel) on sama lihtne kui andmete tabelist Excelisse tagasi salvestamine. 

Paaraamatu moodul sisaldub vaikimisi kõikides Uniconta pakettides. 

Pearaamatu mooduli võimalused

Finantskanded (lausendid)

 • Kannete simuleerimine – enne tegeliku kande sisestamist on korduvalt võimalik vaadata missugune sisestatav kanne on ilma et see tegelikult sisse kantakse
 • Kannete korrigeerimine – Unicontas saab sisestatud finantskandel muuta kuupäeva, kande teksti, finantsdimensioone. Lisada saab dokumente (PDF, e-mail jm), märkusi. Samuti on võimalik muuta kande märki. 
 • Kannete tühistamine – finantskandeid saab tühistada ühe nupulevajutusega. Tühistamine loob süsteemis uue kande miinusmärgiga. 
 • Kannete kustutamine – finantskandeid saab ka kustutada, nii kaovad nad kontokannete hulgast. Kustutatud kannete kohta peab süsteem eraldi logi. 

Korduvad (perioodilised) kanded

Vaikeseadistused kontodel (vaikimisi vastaskonto, deebet/kreedit soovitus, vaikimisi finantsdimensioonid) võimaldavad kasutajal hoida kokku aega ja vältida vigu. 

Kontoplaan seadistatav koos päiste ja summaridadega näitab jooksva ja eelmise aasta saldot. 

Eraldised & Viitvõlad

 

 

 

Uniconta lubab luua piiramatu arvu eelarveid ja/või prognoose, omale sobivaks perioodiks (aasta, kvartal, kuu). Võimalus luua eelarved hierarhilselt, st luua nt osakonna põhised eelarved ja need summeerida koondeelarveks. Eelarve ridu saab kopeerida, määrata kulu korduvust ja vajadusel ka tabelarvutusprogrammist (nt Microsoft Excel) sisse tuua. 

Peale eelarve koostamist saab eelarve infot kasutada finantsaruandluses võrrelduna eelnevate eelarvete või tegelike andmetega. 

Pangakannete vastavusse viimise tööriist võimaldab pangakandeid importida ja võrrelda Unicontas olevate kannetega. Kannete vastavuse leidmine toimub automaatselt. Lisaks puuduolevate kannete jaoks on võimalik read koheselt viia töölehele sisestamiseks. Ühtlasi oskab süsteem aru saada ka sellest, et panagkandeid topelt ei imporditaks.

Tööriist võimaldab kasutajal defineerida ära ka automaatreegleid (teenustasud,krediitkaardi kasutamine), mis muudab tööprotsessi eriti kiireks.

Põhivara moodul Uniconta versioonis 81 (26.05.19) seisuga: 

 • Põhivaragrupid
 • Põhivarade register, sh
  • Materiaalsed põhivarad
  • Mittemateriaalsed põhivarad
  • Väikevahendid
 • Saab määrata põhivara kasutaja, asukoha
 • Saab pidada arvestust põhivara kindlustusandmete kohta
 • Kajastatavad toimingud (versioonis 82)
  • Soetus
  • Amortisatsiooniarvestus
  • Üleshindlus
  • Allahindlus
  • Praaki kandmine
  • Müük
 • Erinevad amortisatsioonimudelid
 • Lisainfo ja lisaväljade lisamise võimalus – seerianumber, VIN kood, triipkood jms. 
 • Põhivara aruandlus – lisaks olemasolevale võimalik luua oma aruanded Uniconta aruandegeneraatoriga (Report Generator)

Unicontas peetakse arvestust aruandvate isikute üle Hankijate moodulis, kus on eraldi grupp -Aruandvad isikud. 

Aruandvad isikud saavad kuludokumente esitada mugavalt erinevate kanalite kaudu: 

 • Saata kuludokumendid ettenähtud e-posti aadressile, kust see jõuab Unicontas olevasse e-kirjade postikasti. 
 • Logida Unicontasse sisse veebiligipääsu kudu, pildistada oma kuludokumenti ja salvestada see otse Unicontasse
 • Saata kuludokument või pilt Uniconta Employee Äpi kaudu. 

Uniconta Employee App võimaldab pidada arvestust ka läbitud sõitude kohta ehk pidada sõidupäevikut. 

Kulude lihtsamaks kajastamiseks saab eelseadistada kulutüübid. Kui sisestatud kulutuste summad ületavad seaduses ettenähtud piirmäära, siis kajastuvad need read automaatselt Käibemaksu aruande KMD lisas INF1. 

Kulutuste kohta tehtavad väljamaksed võivad olla teises valuutas. Väljamakse lihtsustamiseks tekivad need maksesoovitusse (pangakannete faili) automaatselt

Uniconta peab lihtsat ülevaadet ettevõttes töötavate inimeste üle: 

 • Töötaja põhiandmed: nimi, kontaktandmed, aadressandmed
 • Dokumendtide lisamise võimalus: foto, juhloa info, leping jms.
 • Töösuhte andmed: Tööle tuleku aeg, töölepingu lõppemine, osakond, ametikoht, lepingu/tasu liik
 • Sisselogimise info
 • Dimensioonid (Osakond, jms)
 • Võimalus luua juurde vajalikke andmevälju ja aruandeid ise, nt: 
  • info hariduse, koolituste, sertifikaatide kohta
  • info seotud isikute kohta

Tööajaarvestuseks pakub võimalusi Uniconta projektimoodul

Unicontal ei ole oma palgaarvestuse moodulit. Palgaarvestuseks võib Unicontat kasutav ettevõte kasutada vabalt valitud programmi ning võimalusel palgaga seotud pearaamatu kanded Unicontasse importida või sisestada. 

Oleme loonud impordivalmiduse Merit Palga jaoks ning vastavalt vajadusele saame aidata ka muude programmidega. 

Kui ettevõte maksab palka tehtud tundide alusel siis Uniconta projektimoodul saab olla abiks Tööde, töö tagasiside ja töötundide kogumisel. Uniconta employee Äpp võimaldab töötajal sisestada tööajakulu, tehtud tööga seotud materjali kulu ja sisestada sõidupäeviku info. 

 • Eraldised ja viitvõlad
 • Majandusaasta sulgemine
 • Panga vastavusseviimine
 • Lihtne ja kiire kannete korrigeermine
 • Pdfide tükeldamine ja ka ühendamine
 • Füüsiliste dokumentide lisamine kannetele
 • Kassapõhine käibemaksu arvestus
 • Kannete simuleerimise võimalus
 • Dimensioonide blokeerimine
 • Pangavälja võtte importimine perioodi lõikes
 • finantskannete import ja eksport
 • Peraamatukannete muutmise logimine
 • Finantsaruannete mallide loomise võimalus (hiljem teistesse ettevõtetesse importida)
 • Erinevatele kannetele oma numbriseeriate loomise võimalus
 • Andmete kopeerimine töölehele otse Excelist

Kannete simulatsioon

Enne igat pearaamatu kande sisestust on võimalik seda kannet simuleerida, et kuvatakse kasutajale missuguseid peraamatu kontosid antud tehing puudutab. See aitab tagada selle, et kasutaja võib kindel olla, et kõik on seadistatud korrektselt enne kui kanne päiselt süsteemi sisestub. Juhul kui tundub, et kanne poel korretke, saab kasutaja teha seadistustes muudatusi ning proovida uuesti kande simulatsiooni. See aitab vältida vigade teket.

Sisestamine mitmesse majandusaastasse

Kandeid on võimalik korraga sisestada erinevatesse fiskaalaastatesse. Iga aasta on võimalik jagada perioodideks, mida on võimalik sulgeda või blokeerida. Kannete korrigeerimiseks on olemas väga lihtsad tööriistad, mis muudavad raamatupidaja töö väga mugavaks.

Kontoplaan ja eelarved

Kontoplaan hõlmab kõiki vajalike kontotüüpe ja kategooriaid. Lisaks on võimalik antud vormi kaudu näha saldosid eelmise ja jooksva aasta lõikes. Kasutades arvutustehteid on võimalik kuvada teatud kontode lõikes vahesummasid. Unicontas on võimalik luua eelarveid ning jälgida eelarve kasutust valitud perioodi lõikes.

Finantsdimensioonid ja erinevad maksetingimused

Unicontas on võimalik kasutada kuni 5 finantsdimensiooni,mida on võimalik seadistada kõikidele kannetele (ostu, müügi ja laokanded). Dimensioone ja tema väärtuseid on kasutajatel võimalik ise defineerida. Kasutaja võib luua endale meelepäraseid maksetingimusi ja maksetähaja arvutamise loogikaid (nt.sõltumata millal arve luuakse, maksetähtaeg on ikka sama kuu viimane päev). Toetatud on skotno allahindluse funtsionaalsus.

Skanneeritud dokumendid ja töölehed

Skanneeritud dokumente on võimalik lisada kõikidele pearaamatu kannetele. Neid on võimalik saata Unciontasse emailiga või importides otse süsteemi enne või pärast kande sisestamist. Tööelehti kasutatakse kannete sisestamiseks ning neid on võimalik seadistada vastavalt enda vajadustele. Erinevatel töölehtedel saavad olla erinevad kandeseeriad, mis võimaldab hilisema kannete vaatamise ja jälgimise lihtsamaks.

Finantsaruandlus ja käibemaks

Finantsaruandeid saab kasutaja ise defineerida vastavalt enda vajadustele. On lihtne luua uus või muuta olemasolevat aruannet. Kuni 12 perioodi on võimalik aruandes kajastada koos dimensioonidega. Finantsaruandluse alt käivitatakse ettevõtte bilansi, kasumi ja rahavoogude aruanne. Käibemaksu arvestus toimub automaatselt ning käibemaksu koode ja protsente saab kasutaja ise luua. Unciontas on olemas Eesti jaoks vajalik KMD INF A ja INF B osa loomise võimalus ning XML faili genereerimine. Olemas on VD aruanne XMLina ja intrastati aruanne.

Loe rohkem teiste moodulite kohta

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement