Gebruikersvoorwaarden voor Uniconta

1.AANVAARDING VAN DE ABONNEMENTSVOORWAARDEN

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden” genoemd) worden geaccepteerd door de abonnementsvoorwaarden te controleren en te lezen waarna ze te accepteren zijn op het bestelformulier. Dit kan door de aanvraag van diensten of via direct contract tussen New Online Systems ApS, CVR nummer 33266928, Havnegade 33 4e, 1058 Kopenhagen K (hierna “Uniconta”) en de klant. De voorwaarden kunnen alleen door een rechtspersoon geaccepteerd worden. De service is B2B.

1.2 Auditfirma’s, administratiekantoren en dergelijke kunnen deze voorwaarden ook namens de klant aanvaarden. Hierbij is de uitgifte van nieuwe aandelen, met inachtneming van het bestaan van de nodige autoriteit. De klant moet hierin wel op de hoogte gebracht zijn van de voorwaarden.

 

2.ABONNEMENTSDUUR EN BETALINGEN

2.1 Het abonnement gaat in vanaf het moment van bestellen en loopt tot deze voorwaarden worden opgezegd.

2.2 De eerste factuurperiode loopt van de datum van de order tot het einde van een kalender kwartaal. Vervolgens gefactureerd op kwartaalbasis, tenzij anders bepaald door overeenkomst of voorwaarden van het specifieke product.

2.3 Na de bestelling is er voor nieuwe klanten een 14 dagen bedenk termijn.

 

3.TOEPASSINGEN ABONNEMENT

3.1 De Klant krijgt zoals in de voorwaarden wordt overeengekomen een niet-exclusief recht om het boekhoudprogramma Uniconta te gebruiken. De geselecteerde applicaties worden beschikbaar gesteld als een dienst. De klant mag geen gebruik maken van een kopie om de applicatie te laten uitvoeren, behalve als software van de dienst.

3.2 Het abonnement geeft de klant toegang om de applicatie te gebruiken naar het aantal aangevraagde gebruikers, aanvullende modules etc. De specifieke producten dienen dus opgegeven te worden. Indien de klant extra capaciteit of functionaliteit nodig heeft wordt het abonnement automatisch geüpdatet wanneer bijvoorbeeld het aantal gebruikers, aanvullende modules, enz. worden verhoogd. De klant gaat ermee akkoord dat de prijs op dat moment wordt verhoogd.

3.3 In de applicatie of op de website van Uniconta wordt een overzicht gegeven van het abonnementstype en de geselecteerde aanvullende modules. Voor individuele functies, diensten en aanvullende modules moeten zelfstandig de voorwaarden worden aanvaard in aanvulling op deze voorwaarden voordat ze kunnen worden gebruikt.

3.4 Het recht om de applicatie te gebruiken heeft alleen de koper en zijn adviseurs. De applicatie mag alleen gebruikt worden voor het verwerken van data door de klant zelf. De klant verklaart en heeft de volledige verantwoordelijkheid van de derde partijen tot het toegang krijgen tot de aanvraag van de gebruikers inloggegevens.

3.5 In afwijking van hetgeen in 3.4 is vermeld, heeft de klant geen recht op overdracht van een abonnement naar een derde, geheel of gedeeltelijk of om toegang tot de aanvraag aan derden te geven.

3.6 De klant moet ervoor zorgen dat de applicatie niet wordt gebruikt op een manier die Uniconta’ s naam, reputatie of goede wil kan schaden of die in strijd zijn met de relevante wetgeving of andere regelgeving.

 

4.PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 De betalingsvoorwaarden zijn 8 dagen vanaf de factuurdatum.

4.2In het geval dat er niet op tijd betaald wordt. Een betalingsherinneringen is gratis en komt 7 dagen na de factuur vervaldatum. Als er 10 dagen na de vervaldatum nog niet betaald is er een boete van 150,00 dollar. Indien de betaling nog niet is ontvangen binnen 7 dagen na het voorgaande dan wordt de toegang tot de applicatie afgesloten. Toegang tot het programma wordt opnieuw geopend na ontvangst van betaling, tenzij Uniconta opgezegd is.

4.3 Klant stemt ermee in dat facturen en herinneringen per fax verstuurd worden. E-mail naar de klant wordt ook verstuurd mits het e-mail adres bekend is.

4.4 De huidige prijzen zijn te vinden op Uniconta’ s website en kunnen worden gewijzigd door de website te berichten met een opzegtermijn van een maand aan het einde van een kwartaal. Dit geldt voor veranderingen in de samenstelling en de inhoud van de abonnementsplannen en aanvullende modules. Alle prijzen zijn excl. btw.

 

5.BEËINDIGING

5.1 De klant kan in het geval van het opzeggen van het abonnement, het abonnement en/ of de aanvullende modules voor het einde van een kalender kwartaal annuleren (tenzij anders vermeld in de beschrijving of termen van de specifieke prestatie).

5.2 Uniconta kan opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden tot het einde van een kalender kwartaal of zonder voorafgaande kennisgeving van de klant door deze materiële schending van deze voorwaarden of het faillissement of als de klant failliet is.

 

6.KLANTGEGEVENS

6.1 De partijen zijn het erover eens dat de klant eigenaar is van zijn eigen gegevens in de applicatie. De applicatie geeft de klant de mogelijkheid om al zijn gegevens te exporteren. Via de exportfunctie van de applicatie en de klant gaat akkoord dat deze exporten moeten worden uitgevoerd door de klant voor het aflopen van het abonnement. In het geval dat het abonnent afloopt moet Uniconta de klant een termijn van 10 dagen bieden om de exportfunctie in de applicatie te laten gebruiken.

6.2 Uniconta behoudt zich het recht om de Klantgegevens 90 dagen na het verstrijken van het abonnement om welke reden dan ook te verwijderen en Uniconta heeft geen verplichting om gegevens na deze tijd te behouden.

6.3 Uniconta heeft het recht om zijn gegevens te bewaren na het stoppen om ze te gebruiken in een anonieme vorm voor statistieken en analyses.

6.4 Uniconta kan in uitzonderlijke gevallen als de beoordeling als behoorlijk en redelijk wordt beschouwd, bijvoorbeeld bij een faillissement. De toegang kan geven aan derden en autoriteiten tot klantgegevens. Dit gebeurt alleen in samenspraak met een gerechtelijke uitspraak, het faillissement of de dood van de klant.

 

7.OPERATIONELE STABILITEIT

7.1 Uniconta zoekt een maximale operationele stabiliteit, maar is niet verantwoordelijk voor de storing of systeemfout.  Hier vallen ook storingen onder die veroorzaakt zijn door factoren buiten de controle van Uniconta. Dit betekent onder meer stroomonderbreking, een apparatuur fout, internetverbindingsproblemen, telecommunicatieverbindingen of dergelijke. De applicatie en service die door Uniconta wordt geleverd wijst alle garanties af. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen direct of indirect.

7.2 in geval van storingen of onderbrekingen streeft Uniconta ernaar om de normale werking zo spoedig mogelijk te herstellen.

7.3 Gepland onderhoud vindt bij voorkeur plaats op het terrein tussen 21:00 en 6:00. Mocht het nodig zijn om de toegang tot het programma te stoppen dan zal het vooraf worden medegedeeld voor zover dat mogelijk is.

 

8.WIJZIGINGEN

8.1 Uniconta heeft recht op voortdurend doen van updates en verbeteringen van de applicatie. Uniconta is ook gerechtigd de samenstelling en structuur van de applicatie te wijzigen. Dergelijke updates, verbeteringen en wijzigingen kunnen met of zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht en kunnen diensten beïnvloeden. Dit is met inbegrip van informatie en gegevens die zijn geüpload naar of door de applicatie.

 

9.INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Aanmelding en informatie uitgezonden door de applicatie met uitzondering van klantgegevens worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van de licentie gegeven aan Uniconta van moederbedrijf Uniconta international, tenzij anders is overeengekomen. De klant moet Uniconta voorzien van een feitelijke of mogelijke schending van Uniconta’ s intellectuele eigendom of onbevoegd gebruik van de applicatie. De klant moet zich hier bewust van zijn.

9.2 Er zal geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de klant plaatsvinden.

9.3 In verband met het materiaal wat is geplaatst door de klant en alle klantgegevens. Is er een vergunning en wereldwijde licentie die voldoende is om Uniconta goed te kunnen runnen en om hiermee het exploiteren van de applicatie en haar verplichtingen en marketing aan de klant mogelijk te maken. De klant moet waarborgen dat het materiaal wat is geplaatst niet in strijd is met de geldende wet en regelgeving.

 

10.OVERDRACHT

10.1 Uniconta heeft het recht haar rechten en verplichtingen aan de klant toe te kennen welke zijn gerelateerd aan een vennootschap of derden.

10.2 Klant gaat ermee akkoord dat Uniconta in alle omstandigheden onderaannemers mag gebruiken. Dit is inclusief de uitvoering en de werking van de applicatie en de opslag van klantgegevens.

11.UNICONTA’S AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Uniconta verwerpt elke aansprakelijkheid in verband met deze voorwaarden, diensten of het gebruik van de applicatie. Dit is ongeacht of deze op contract of buiten het contract voortvloeien en met inbegrip van bedrijfsverliezen, gevolgschade of ander indirect verlies. Hieronder valt ook het verlies van gegevens, verlies op grond van productaansprakelijkheid of verlies welke is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid.

11.2 Uniconta is niet verantwoordelijk voor oplossingen van derden die beschikbaar zijn en/ of geïntegreerd zijn in de applicatie. Uniconta kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie of de resultaten verkregen door deze oplossingen van een derden. Op dezelfde manier zal Uniconta niet aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid, beveiliging of functionaliteit van derden. Dit is inclusief eventuele schade en/ of verlies veroorzaakt door derde partijen. De klant moet bewijzen dat het verlies van klanten niet komt door derde partijen.

11.3 Ongeacht het type verlies of de aansprakelijkheidsbasis is de totale aansprakelijkheid van Uniconta beperkt tot de betaling van de klant gedurende 12 maanden voordat de klant een actieve relatie is aangegaan. In ieder geval ten minste £ 10.000. De Klant verbindt zich ertoe om Uniconta te vrijwaren voor schadevergoeding voor schade aan derden.

11.4 Klant gaat ermee akkoord Uniconta te vrijwaren tegen eventuele vorderingen of verliezen als gevolg van productaansprakelijkheid, verlies van derden of aansprakelijkheid voor derden in de mate die voortvloeit uit het gebruik van de applicatie.

 

12.VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSVEILIGHEID

12.1 Uniconta behandelt alleen de klantgegevens volgens zijn instructies en niet voor eigen en niet-gerelateerde doeleinden.

12.2 Uniconta behoud de vertrouwelijkheid van alle informatie die Uniconta in bezit had van de klant en het recht heeft om dergelijke informatie niet aan derden te verstrekken. Tenzij deze informatie openbaar is of wanneer Uniconta informatie heeft ontvangen van derden buiten vertrouwelijkheid. Uniconta is verplicht deze informatie per wet of door een autoriteit of rechterlijke instantie te verstrekken.

12.3 Uniconta heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om informatie in de applicatie te beschermen. Ongevallige of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen onbevoegde openbaarmaking, misbruik of andere verwerking in strijd met de Wet op Verwerking van Persoonsgegevens.

12.4 Uniconta is de leverancier van de klant. Dit tegen een vergoeding. Het huidige uurtarief voor dit werk en voldoende informatie die de klant kan verzekeren dat deze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden genomen.

12.5 Klant gaat ermee akkoord dat in de database van Uniconta en mogelijk ook in een externe database een kopie van het bankbewijs bevindt dat door zijn bank is uitgegeven.

12.6 In de mate dat de klant informatie, gebruikersnamen of wachtwoorden met betrekking tot informatie of diensten van derden ten opzichte van Uniconta gebruikt. Is dit in strijd met voorwaarden voor de openbaarmaking van dergelijke informatie en de behandeling van dergelijke informatie. De klant zal Uniconta vrijwaren voor enig verlies in verband met deze bepaling.

 

13.VOORWAARDEN WIJZIGINGEN

13.1 Uniconta heeft het recht om deze voorwaarden in alle opzichten te wijzigen. De huidige voorwaarden zullen beschikbaar zijn op de Uniconta website. Uniconta is ontworpen om redelijke kennisgeving (1 maand) te verstrekken in verband met wijzigingen door het plaatsen op de website. Gebruik van het programma voor een wijziging van deze voorwaarden houdt in dat de gewijzigde voorwaarden worden geaccepteerd. De klant is verplicht om dit voortdurend bij te houden in verband met wijzigingen in de voorwaarden.

 

14.GESCHILLEN

14.1 Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Deense wet en elk geschil dat voortvloeit uit het abonnement. Dit is met inbegrip van deze voorwaarden en moet voor het gerechtelijk hof in Kopenhagen worden gebracht.

 

15.GELDIGHEID

15.1 Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01-01-2016

 

Top